...

„Ve zkoumání mozkové tkáně je naděje pro pacienty s demencí“

...
...

O projektu

Co je „mozková banka“?

„Mozková banka“ (BrainBank) je zařízení, v němž jsou uchovávány vzorky mozkové tkáně pacientů zemřelých na různé neurologické nemoci – nejen nejčastější neurodegenerativní onemocnění (jako např. Alzheimerova nebo Parkinsonova nemoc), ale také vzácné diagnózy. Archivovaný materiál pak slouží jako zdroj k analýzám na úrovní buněčné i genetické (DNA, RNA).

Proč je mozková banka důležitá?

Výzkum v oblasti neurodegenerativních onemocnění, ale i dalších oblastí neurověd (neuroonkologie, neuroimunologie) je bez standardně vyšetřeného, odebraného a skladovaného materiálu prakticky nemožný.

Existuje mozková banka v České republice?

Mozková banka (BrainBank) byla založena v roce 2021 jako  pracoviště Fakultní Thomayerovy nemocnice (FTN) a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Mozkové banky fungují ve většině států EU a jejich vzájemná spolupráce a propojení je důležité pro zlepšování diagnózy neurodegenerativních onemocnění a demencí, lepší pochopení procesu onemocnění a vyvíjení nových léků do budoucna.

Jaké jsou hlavní projekty?

Správné rozpoznání neurodegenerativních onemocnění během života pacientů je i v současné době velmi obtížné, klinicky se diagnóza určuje na úrovni "možná" a "pravděpodobná". Potvrzená (definitivní) diagnóza je možná až neuropatologickým vyšetřením mozkové tkáně. Až ve 20 % případů je stanovena klinická diagnóza nesprávně, tj. nezřídka je diagnostikována Alzheimerova nebo Parkinsonova nemoc, přestože pacient měl úplně jiné onemocnění nebo kombinaci různých nemocí.

Jak může přispět mozková banka ke zlepšení léčby neurodegenerativních onemocnění?

Vývoj nejdůležitějších léků pro terapii Parkinsonovy nemoci, levodopa (Madopar, Nakom, Isicom), a u Alzheimerovy nemoci inhibitory acetylcholinesterázy (např. Aricept, Exelon, Galantamin) či memantin (Ebixa), vycházel přímo z výsledků vyšetření mozkové tkáně zemřelých pacientů. Vývoj nových diagnostických metod (biomarkery) i léků bez možnosti úzké vazby na analýzu mozkové tkáně je zcela nemožný. Proto má zkoumání mozkové tkáně po úmrtí zásadní význam pro lepší pochopení procesů, které se v nemocném mozku odehrávají a umožňuje tak vyvíjet přesnější diagnostické nástroje a léčebné postupy – a je zdrojem naděje pro pacienty a jejich nejbližší.

Jak mozková banka získává materiál pro výzkum?

Mozková banka uchovává a zkoumá vzorky mozkové tkáně, odebrané při biopsii mozku (neurochirurgické operace) nebo po úmrtí v rámci pitvy. Archivace a výzkum probíhá v souladu s etickými standardy a předchozím souhlasem zemřelého nebo jeho příbuzných. Rovněž je možné darovat svůj mozek na výzkumné účely, i když dárce nemá neurodegenerativní nebo jiné závažné onemocnění mozku.


Mohu darovat svůj mozek na výzkum?

Darování mozku znamená, že pacient se rozhodne věnovat po úmrtí mozek pro potřeby výzkumu, (nebo po jeho úmrtí osoba blízká vyjádří souhlas s uchováním a využitím mozkové tkáně pro potřeby výzkumu). Za tímto účelem podepíše „Souhlas s uchováním a využitím mozkové tkáně pro potřeby výzkumu“, který bude uložen ve zdravotnické dokumentaci pacienta a v Mozkové bance, a bude kontaktován Mozkovou bankou s dalšími informacemi. Bližší informace a formuláře ke stažení:


Mohu nějak přispět k provozu mozkové banky?

Každý finanční příspěvek je velmi vítán a pomůže rozvíjet vědecké a výzkumné aktivity. Za tímto účelem byla založena nadace Mozková banka, z.ú.
Podpořit nás můžete těmito způsoby:

Bankovní převod

Přispět můžete jednorázově nebo také pravidelně tím, že zadáte trvalý příkaz na naše konto 234567659/5500.

Online skrze portál Darujme.cz

Mozková banka, z.ú. ve spolupráci sportálem Darujme.cz vytvořila projekt k získání finančních darů - více o projektu k najdete na Darujme.cz/projekt/1205281

Využití finančních darů je transparentní a dohledatelné, každý rok bude uvedeno přehledně ve výroční zprávě.


DĚKUJEME ZA PODPORU MOZKOVÉ BANKY


Akce

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ

V pátek 18.6.2021 byla slavnostně otevřena první mozková banka (Brainbank) v ČR v Thomayerově nemocnici, v pavilonu B1. Jedná se o společný projekt Neurologické kliniky FTN a 3.LF UK a Ústavu patologie a molekulární medicíny FTN a 3. LF UK. Otevření se zúčastnili ředitel nemocnice, doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., děkan fakulty, prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., a přednostové obou pracovišť, neurolog doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D. a neuropatolog, prof. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.

Během slavnostního otevření si pozvaní hosté a novináři prohlédli objekt mozkové banky, vyslechli zasvěcený komentář o významu mozkové banky pro neurovědní výzkum, zejména na poli neurodegenerativních onemocnění. Rovněž zazněly osobní komentáře dvou rodinných příslušníků, jejichž blízcí zemřeli na závažné neurologické onemocnění, s podporou významu mozkové banky z pohledu nemocných a rodiny.

image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1

Kontakt

...
Sabrina Man

projektová managerka

Neurologická klinika 3.LF a FTN
Vídeňská 800
140 59 Praha 4 – Krč

Telefon: +420 733 157 727

Tyto webové stránky byly podpořeny z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NV18-01-00399. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.