...
Mozková banka Fakultní Thomayerovy nemocnice a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

„Ve zkoumání mozkové tkáně je naděje pro pacienty s demencí“

...
...

O projektu

Co je „mozková banka“?

„Mozková banka“ (BrainBank) je zařízení, v němž jsou uchovávány vzorky mozkové tkáně pacientů zemřelých na různé neurologické nemoci – nejen nejčastější neurodegenerativní onemocnění (jako např. Alzheimerova nebo Parkinsonova nemoc), ale také vzácné diagnózy. Archivovaný materiál pak slouží jako zdroj k analýzám na úrovní buněčné i genetické (DNA, RNA).

Proč je mozková banka důležitá?

Výzkum v oblasti neurodegenerativních onemocnění, ale i dalších oblastí neurověd (neuroonkologie, neuroimunologie) je bez standardně vyšetřeného, odebraného a skladovaného materiálu prakticky nemožný.

Existuje mozková banka v České republice?

BrainBank v České republice doposud neexistuje. Přitom obdobná zařízení fungují ve většině států EU a jejich vzájemná spolupráce vedla ke vzniku sítě BrainNet Europe (www.alzforum.org/brainbanks/brainnet-europe), na jejíž financování se podílí zdroje z rámcových programů EU. Takovéto propojení je důležité pro zlepšování diagnózy neurodegenerativních onemocnění a demencí, lepší pochopení procesu onemocnění a vyvíjení nových léků do budoucna.

Jaké jsou hlavní projekty?

Správné rozpoznání neurodegenerativních onemocnění během života pacientů je i v současné době velmi obtížné, klinicky se diagnóza určuje na úrovni "možná" a "pravděpodobná". Potvrzená (definitivní) diagnóza je možná až neuropatologickým vyšetřením mozkové tkáně. Až ve 20 % případů je stanovena klinická diagnóza nesprávně, tj. nezřídka je diagnostikována Alzheimerova nebo Parkinsonova nemoc, přestože pacient měl úplně jiné onemocnění.

Jak může přispět mozková banka ke zlepšení léčby neurodegenerativních onemocnění?

Vývoj nejdůležitějších léků pro terapii Parkinsonovy nemoci, levodopa (Madopar, Nakom, Isicom), a u Alzheimerovy nemoci inhibitory acetylcholinesterázy (např. Aricept, Exelon, Galantamin) či memantin (Ebixa), vycházel přímo z výsledků vyšetření mozkové tkáně zemřelých pacientů. Vývoj nových diagnostických metod (biomarkery) i léků bez možnosti úzké vazby na analýzu mozkové tkáně je zcela nemožný.

Jak mozková banka získává materiál pro výzkum?

Mozková banka uchovává a zkoumá vzorky mozkové tkáně, odebrané při biopsii mozku (neurochirurgické operace) nebo po úmrtí v rámci pitvy. Archivace a výzkum probíhá v souladu s etickými standardy a předchozím souhlasem zemřelého nebo jeho příbuzných. Rovněž je možné darovat svůj mozek na výzkumné účely, i když dárce nemá neurodegenerativní nebo jiné závažné onemocnění mozku.


Slavnostní otevření

V pátek 18.6.2021 byla slavnostně otevřena první mozková banka (Brainbank) v ČR v Thomayerově nemocnici, v pavilonu B1. Jedná se o společný projekt Neurologické kliniky FTN a 3.LF UK a Ústavu patologie a molekulární medicíny FTN a 3. LF UK. Otevření se zúčastnili ředitel nemocnice, doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., děkan fakulty, prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., a přednostové obou pracovišť, neurolog doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D. a neuropatolog, prof. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.

Během slavnostního otevření si pozvaní hosté a novináři prohlédli objekt mozkové banky, vyslechli zasvěcený komentář o významu mozkové banky pro neurovědní výzkum, zejména na poli neurodegenerativních onemocnění. Rovněž zazněly osobní komentáře dvou rodinných příslušníků, jejichž blízcí zemřeli na závažné neurologické onemocnění, s podporou významu mozkové banky z pohledu nemocných a rodiny.

image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1

Mohu nějak přispět k provozu mozkové banky?

Každý finanční příspěvek je velmi vítán a pomůže rozvíjet vědecké a výzkumné aktivity. Za tímto účelem byla založena nadace Mozková banka, z.ú., která spravuje bankovní účet 234567659/5500.

Využití finančních darů je transparentní a dohledatelné, každý rok bude uvedeno přehledně ve výroční zprávě.


Kontakt

...
Sabrina Man

Sekretariát kliniky

Neurologická klinika 3.LF a FTN
Vídeňská 800
140 59 Praha 4 – Krč

Telefon: +420 733 157 727

Tyto webové stránky byly podpořeny z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NV18-01-00399. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.